Институтът по приложна психология и физиопрофилактика е основан през 2005 година от екип професионалисти – лекари, психолози и педагози. Оттогава разработва и провежда разнообразни обучителни програми и тренинги за деца и възрастни, които са базирани на холистичния подход към човека и неговото обкръжение.
Основният акцент в неговата дейност е укрепване и балансиране на психо-емоционалното и на физическото здраве на човека, разгръщане на индивидуалните и групови възможности, личностна и професионална реализация.

Основната дейност на Института е насочена към подобряване на физическото, психо-емоционалното и социалното здраве, на работоспособността на хората, както и самоусъвършенстване и максимално разгръщане на индивидуалния и груповпотенциал.
Базови направления в дейността на Институт по приложна психология и физиопрофилактика са:
• Разработване и провеждане на оздравителни курсове и тренинг програми „Стани здрав”:
първо ниво – „Общо оздравителна програма”,
второ ниво – „Психо-емоционална саморегулация”,
трето ниво – „Повишаване и развиване на сетивността”.
Бизнес тренинги и тренинги за професионално и личностно развитие;
• Изготвяне на професионални индивидуални и групови анализи;
• Семеен тренинг;
• Ефективна комуникация. Поставяне и постигане на цели. Повишаване на личностния коефициент на полезност на действие;
• Програми за формиране на екипност/ тимбилдинг програми; Организационноконсултиране;
Детски обучително-оздравителни програми „Деца без очила” и „Стоп на затлъстяването”;
• Интерактивни обучителни програми и тренинги за развиване на социална и емоционална компетентност за ученици; Разработване и провеждане на обучително-оздравителни програми за деца и възрастни; Тимбилдинг програми за ученици;
• Индивидуална и групова работа с деца, включително и с такива в неравностойно положение и деца в риск по проекти;
Популяризиране на съвременни методи и нагласи за самовъзстановяване на физическото и психо-емоционално здраве, пълно разгръщане на личностния и професионалния потенциал и реализация и др.

От 2005 г. са проведени над 100 тренинги и са обучени повече от 2000 обучени курсисти от всякаква възраст. Разработени са специално за България редица оздравителни програми като: „Уроци по здраве” за деца и движението, „Деца без очила”, „Школа за здраве и хармонично развитие”, „Ваксина срещу страх”, „Възпитание на децата”, „Характер и здраве”, „Сексология и възможности за подобряване на сексуалното общуване”, „Развитие на навици за свободно общуване”, „Диагностика на съзнанието и определяне на професионалните способности на човека”, „Развитието на сетивността и мисленето”, „Комуникационни умения”, „Общуване в екип”, бизнес тренинги, семейни тренинги „Време за живот” и др.

Институт по приложна психология и физиопрофилактика е сдружение с идеална цел. Като такова с дарителски средства провежда и безплатни обучаващи програми за деца и възрастни в неравностойно положение. Информация за тези и други наши проекти можете да получите от другите страници на този сайт.

Нашият екип се състои от изявени професионалисти с богат опит в психологията, медицината и физиката. Професионалният опит на екипа е уникален и е свързан, както с конкретна практична работа за решаване на индивидуални проблеми, така и със строго научно- изследователска дейност.
ИППФ работи в сътрудничество с много специалисти извън Института по приложна психология и физиопрофилактика, предоставя възможност за реализация на млади специалисти, които проявяват активен интерес към практичната психология и физиотерапия.

Translate »